Skip to main content

Arbeidsrecht

Algemene Voorwaarden CaribeLAW

Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan CaribeLAW, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

1.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die door CaribeLAW wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten CaribeLAW aansprakelijk is of kan zijn.

1.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: AANSPRAKELIJKHEID

2.1. Indien de uitvoering van een opdracht door CaribeLAW leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van CaribeLAW wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van CaribeLAW komt. Op verzoek wordt u een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.

2.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 2.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

2.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
2.4. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van CaribeLAW voor die schade.

Artikel 3: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

3.1. De opdrachtgever vrijwaart CaribeLAW en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door CaribeLAW ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van CaribeLAW in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
3.2. Betaling van declaraties van CaribeLAW dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de

opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente, alsmede voor alle door CaribeLAW in verband met de invordering gemaakte kosten.
3.3. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 4: INSCHAKELING VAN DERDEN

4.1. CaribeLAW is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door CaribeLAW in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. CaribeLAW is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van CaribeLAW.
4.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat CaribeLAW ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 5: TARIEVEN

5.1. Voor zover geen vast tarief is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het reguliere uurtarief van 390 ANG exclusief omzetbelasting.

5.2. Kosten die CaribeLAW namens opdrachtgever aan derden voldoet, worden separaat en zonder opslag in rekening gebracht.
5.3. CaribeLAW heeft het recht de door haar gehanteerde tarieven en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen CaribeLAW enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.

Artikel 6: KOSTELOZE RECHTSBIJSTAND

6.1. Indien voor de opdrachtgever kosteloze rechtsbijstand is aangevraagd en deze door het Ministerie van SAOW wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient die eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever tot betaling daarvan is verzocht. Indien deze bijdrage niet tijdig wordt voldaan, zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel worden beëindigd.

6.2. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de opdrachtgever de opdracht handhaaft, dan wel indien het Ministerie van SAOW na afloop van de juridische bijstand de toekenning van kosteloze rechtsbijstand om welke reden dan ook intrekt, worden de werkzaamheden tegen de daarvoor gebruikelijke tarieven en voorwaarden verricht.

Artikel 7: DIVERSE ONDERWERPEN

7.1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

7.2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen CaribeLAW en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

7.3. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.
7.4. CaribeLAW is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 8: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

8.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en CaribeLAW is het recht van Curaçao van toepassing.

8.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Curaçao. Niettemin heeft CaribeLAW het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.