Skip to main content

Privacy Statement

I           Algemeen

CaribeLAW respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in Europese regelgeving (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens CaribeLAW verwerkt.

CaribeLAW verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt CaribeLAW veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

II          Doel verwerking persoonsgegevens

CaribeLAW verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • werving en selectie (sollicitatie).

III         Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

CaribeLAW verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkenen vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • a.w.-gegevens;
 • identiteitsgegevens (nummer paspoort/ rijbewijs, crib nummer, geboortedatum);
 • e-mailadres en telefoonnummer;
 • overeenkomsten waarbij u betrokken bent;
 • kvk-uittreksel en kadastrale gegevens;
 • gegevens over uw werk en inkomen (o.a. arbeidsovereenkomsten, salarisstroken);
 • processtukken (o.a. dagvaarding, verzoekschrift, conclusies, verweerschriften, vonnissen en beschikkingen).

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt CaribeLAW omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

IV         Grondslag verwerking persoonsgegevens

CaribeLAW verwerkt de hierboven genoemde persoon persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

V         Delen van persoonsgegevens met derden

CaribeLAW deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen indien noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van CaribeLAW, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan CaribeLAW persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van CaribeLAW uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door CaribeLAW ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant of notaris.

VI         Beveiliging van persoonsgegevens

CaribeLAW hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval CaribeLAW gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal CaribeLAW in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

VII        Bewaartermijn

CaribeLAW bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving vereist.

VIII       Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij CaribeLAW aan uw verzoek als betrokken geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en de wettelijke bewaartermijn.

Uw verzoeken kunt u richten aan:

CaribeLAW
mw. mr. A. Barendregt
Boebiweg 6
Willemstad, Curaçao

astrid@caribe-law.com

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort of rijbewijs met een afgeschermde pasfoto en crib-nummer. CaribeLAW neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

IX         Gebruik social media

Op de website van CaribeLAW zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op social media of andere websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. CaribeLAW houdt geen toezicht op en is ook niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

X          Aanpassing privacy statement

CaribeLAW heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van CaribeLAW gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

XI         Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mw. mr. A. Barendregt.

Dit privacy statement is het laatst gewijzigd op 15 augustus 2023.